Rotterdam Central Park - Het alternatief voor Rotterdam The Hague Airport

Het alternatief voor Rotterdam The Hague airport.

Van luchthaven naar Central Park

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) wil uitbreiden. Hiertoe heeft zij een MKBA laten ontwikkelen, een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse. De Vereniging BTV-RotterdamAirport liet door gespecialiseerde economen een second opinion uitvoeren. Deze toonde aan, dat met andere waarden binnen de gegevens bandbreedtes, een negatief MKBA-saldo niet uitgesloten is. De conclusie is dat de baten meervoudig zijn overschat en de externe kosten zijn onderschat.
De BTV vindt dat de overheid haar burgers, hun gezondheid en leefomgeving moet beschermen. Daarnaast zou de overheid moeten kijken naar wat, in economisch opzicht, goed is voor de regio. Er is een grote woningbouwopgave in de regio en er zijn meer banen nodig. Rotterdam Airport BV biedt slechts 109 arbeidsplaatsen. Dit pakket bij elkaar genomen pleit, volgens de BTV, voor het onderzoeken van een andere invulling van het terrein waar nu nog RTHA ligt. Hiertoe is het concept Central Park Rotterdam ontwikkeld.
Van Rotterdam The Hague Airport naar Rotterdam Central Park.

  • De werktitel Rotterdam Central Park is een knipoog naar Central Park in New York.

Van luchthaven naar Central Park

Het vliegveld Rotterdam The Hague, voor velen bekend als "Zestienhoven", ligt midden tussen de woonwijken, op 600 meter van de startbaan begint de eerste bebouwing. De geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen is enorm toegenomen met nadelige gevolgen voor de gezondheid en leefomgeving.

Artist impression Rotterdam Central Park (beeld: © BTV Rotterdam)

De kwaliteit van landschap en leefomgeving is een blinde vlek in veel strategieën voor het vestigingsklimaat. Als een (rechtse) burgemeester in Londen zich al inspant voor congestiebelasting, een Green Grid en Cycle Superhighways om zijn stad aantrekkelijk te houden, waarom zouden we dat hier dan niet doen? Ilustratie: SPOT ON 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft gebrek aan groene ruimte en mogelijkheden voor recreatie. Er is tevens gebrek aan rust, stilte en biodiversiteit
Het middengebied tussen Rotterdam en Delft heeft een dergelijke functie, maar staat onder druk van zowel RTHA als Delft (Kennis-as TU Delft).
Op termijn loopt de druk op het gebied op, zodat het ten onder gaat aan rommelfuncties die bij elkaar geen meerwaarde hebben.

Het creëren van het concept Central Park Rotterdam gaat een wonderlijk effect hebben: de open ruimte met een duidelijke structuur en functie integreert Rotterdam met Delft.

  • Het park ondersteund een mix van nieuwbouw -woningen en een strook waar hoogkennisbedrijven zich kunnen vestigen. Dit betekent een waardevermeerdering voor beide delen.
  • Het inrichten van het gebied als een Central Park Rotterdam creëert recreatie en natuurwaarde.
  • De grondwaarde van Rotterdam The Hague Airport wordt benut.
  • Grond aan de randen van het Central Park krijgen hoge economische waarde.

"Het landschap draagt sterk bij aan leef kwaliteit en is daarmee een absolute voorwaarde van een succesvolle kenniseconomie" (Spot On - 2017)

Tijdlijn

2016 - juni

Vereniging Delta Metropool publiceert in boekvorm de resultaten van grootschalig onderzoek.
De publicatie Blind Spot agendeert het belang van een hoogwaardig landschap voor het vestigingsklimaat, met inspiratie uit tien metropolitane regio's wereldwijd.
Deze publicatie kwam mede tot stand dankzij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst vor het Cultureel Erfgoed, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Essentie: voor een goed vestigingsklimaat is geen vliegveld nodig, maar hoogwaardig landschap en huisvesting.

2017 - augustus

De vereniging BTV Rotterdam initieert het concept 'Rotterdam Central Park'. De achterliggende motivatie was: je kunt wel tegen de overlast zijn, maar wat is een alternatief?
Vanuit zowel de politiek als media wordt het concept krtistich ontvangen. 

2019 - februari

Op 20 februari 2019 presenteerde de BTV het plan Rotterdam Central Park in de Statenvergadering van de provincie Zuid-Holland. Naar aanleiding van deze bijdrage werd er met brede meerderheid een motie aangenomen:
“Alternatief ruimtegebruik gronden RTHA “
Op voorstel van GroenLinks besloot de vergadering om onderzoek te laten doen naar een andere invulling van het terrein van Rotterdam The Hague Airport.

2019 - juni

Op 24 juni 2019 presenteerde de BTV het plan Rotterdam Central Park op de Koplopers Markt van Urgenda (het “40-puntenplan”). Het concept werd hier warm ontvangen.

2019 - december

Op 18 december 2019 presenteerde de BTV het plan Rotterdam Central Park bij de Groene Conferentie bij Arminius. “Rotterdam in de Toekomst”.

2020/2021

Meerdere lokale politieke partijen en organisaties omarmen het concept Rotterdam Central ParkGroen Links heeft in zijn verkiezingsprogramma sluiting van RTHA opgenomen, plannen worden op dit moment verder uitgewerkt.

2021 - december

Voor het eerst wordt er voor de deur van de luchthaven een manifestatie gehouden voor krimp van de luchtvaart. Het concept Rotterdam Central Park wordt toegelicht door de voorzitter Alfred Blokhuizen

2023 - maart

Klein opstekertje voor de vliegfans. Gemeente Rotterdam geeft aan het vliegveld te blijven handhaven. Redactionele kantekening: de gemeente heeft hierover geen zeggenschap. De beslissing komt uit de landelijke politiek.

2023 - mei

Minister De Jonge waarschuwt voor oplopende woningnood

Minister Hugo de Jonge waarschuwt voor escalerende woningnood. Bouwprijzen stijgen maar het aantal woninglocaties zijn onvoldoende.
Door de aanwezigheid van een vliegveld zijn grote gebieden onbewoonbaar geworden.

2023 - juni

BTV-Rotterdam Airport overhandigt petitie Krimp Airport Rotterdam aan de Tweede Kamer.
Honderden sympathisanten verzamelde zich. Zij werden ondermeer toegesproken door de voorzitter van de BTV, Alfred Blokhuizen.

2023 - juni

De nieuwe provinciale coalitie in Zuid-Holland, bestaande uit BBB, VVD, CDA, PvdA en Groenlinks, heeft maandag het coalitieakkoord gepresenteerd.

Daarin hebben de partijen aangekondigd dat ze de maatschappelijke en economische waarde van Rotterdam The Hague Airport gaan onderzoeken en ook naar alternatieven voor het gebruik van die locatie gaan kijken. 

2023 - oktober

In de aanloop naar de nieuwe verkiezingen hebben GroenLinks en PvdA op verzoek van hun leden het standpunt opgenomen in het verkiezingsprogramma dat Rotterdam The Hague Airport moet sluiten en plaats moet maken voor woningbouw.