Meer hoger opgeleiden aantrekken met groen

Gemeente Rotterdam doet er veel aan om hoger opgeleiden mensen naar de stad te lokken om er te wonen en te werken. Grote wolkenkrabbers en dure appartementen moeten dit realiseren. Is dit de juiste weg?

Wat de hoger opgeleide toekomstige bewoner werkelijk zoekt.

De laatste jaren wordt er steeds meer bekend over de voordelen van groen in de stad. De meeste mensen wonen graag in een groene wijk. De huizenprijzen in groene wijken, langs water of groengebieden zijn verhoudingsgewijs hoger. Om hoger opgeleiden aan te trekken is een attractieve stad met groen en cultuur nodig. Vooral hoger opgeleide ingenieurs vertoeven graag in of in de buurt van groengebieden.
Dit gegeven motiveert bijvoorbeeld Eindhoven tot een vergroening van de stad, maar was en is ook uitgangspunt voor de herstructurering van het Ruhrgebied. Londen heeft een beleid ontwikkeld dat is gericht op de vergroening van de stad om meerdere redenen, zoals het creëren van meer biodiversiteit en het verzachten van hittestress, maar niet op z’n laatst om de leefkwaliteit en attractiviteit van de stad te verbeteren.

Onderzoek van Alterra 

Al in 2008 verscheen een rapport dat verwees naar een onderzoek uit 2005.
De informatie is al jaren beschikbaar. Langzaam begint het besef door te dringen dat nu iets moet gebeuren.
“Volgens de monitor van de Nota Ruimte en volgens onderzoek van Alterra (2005), is er een forse inhaalslag nodig om de Nederlandse steden op peil te brengen: in bijna tweederde van de vijftig grootste Nederlandse gemeenten is – in een straal van 500 meter om een woning – minder dan 75 m2 groen aanwezig is. Veel groen is verdwenen of naar de stadsranden verschoven. Van de groene gebieden rond de steden (rijksbufferzones) is bovendien ongeveer duizend hectare groen afgesnoept, ten gunste van bebouwing. De verwachting is dat de druk op het stedelijk groen nog toe zal nemen omdat de bevolking toeneemt en het beleid is om bestaand bebouwd gebied intensiever te bebouwen.” [Brosens, 2008] 

Groen is de kleur van geld

ECONOMISCHE WAARDE
Stadsgroen en -water hebben een directe economische waarde. 
“Deze waardestijging varieert van 4% tot 12%, afhankelijk van de ligging van de woning en het type water of groen. Naar schatting zijn kopers bereid gemiddeld 7% meer te betalen voor hun woning als deze direct grenst aan openbaar groen of water. Een vrij uitzicht op de open ruimte leidt tot 12% prijsverhoging, terwijl de aanwezigheid van aantrekkelijke natuur in de buurt van de woonplaats een waardestijging oplevert van 5% tot 10%. Een bijzonder geval zijn huizen met tuinen grenzend aan water dat in verbinding staat met een recreatieplas; voor deze woningen kan de waardestijging oplopen tot bijna 30%.” [Jókövi, 2003].

Rotterdam heeft een groot potentiëel

Rotterdam heeft een groot potentieel door de luchthaven af te stoten. Alle vlieggerelateerde activiteiten op de luchthaven leiden tot klimaatschade, overlast en luchtverontreiniging. De luchthaven neemt veel ruimte in beslag die bij een andere invulling voor een klimaatverbetering kan zorgen op al die gebieden.

Voorbeeld van wonen in groen. Arkadie Asperg in Duitsland © Joachim Eble Architektur

Rotterdam heeft een groot potentieel door de luchthaven af te stoten

Arkadie Asperg in Duitsland © Joachim Eble Architektur