user_mobilelogo

Rotterdam Central Park - Het alternatief voor Rotterdam The Hague airport

Van luchthaven naar Central Park
Dit vliegveld ligt midden tussen de woonwijken, op 600 meter van de startbaan begint de eerste bebouwing. De geluidsoverlast en uitstoot is enorm toegenomen met nadelige gevolgen voor de gezondheid en leefomgeving.

Van luchthaven naar Central Park

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) wil uitbreiden. Hiertoe heeft zij een MKBA laten ontwikkelen, een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse. De Vereniging BTV-RotterdamAirport liet door gespecialiseerde economen een second opinion uitvoeren. Deze toonde aan, dat met andere waarden binnen de gegevens bandbreedtes, een negatief MKBA-saldo niet uitgesloten is. De conclusie is dat de baten meervoudig zijn overschat en de externe kosten zijn onderschat.
De BTV vindt dat de overheid haar burgers, hun gezondheid en leefomgeving moet beschermen. Daarnaast zou de overheid moeten kijken naar wat, in economisch opzicht, goed is voor de regio. Er is een grote woningbouwopgave in de regio en er zijn meer banen nodig. Rotterdam Airport BV biedt slechts 109 arbeidsplaatsen. Dit pakket bij elkaar genomen pleit, volgens de BTV, voor het onderzoeken van een andere invulling van het terrein waar nu nog RTHA ligt. Hiertoe is het concept Central Park Rotterdam ontwikkeld.
Van Rotterdam The Hague Airport naar Rotterdam Central Park.

  • De werktitel Rotterdam Central Park is een knipoog naar Central Park in New York.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft gebrek aan groene ruimte en mogelijkheden voor recreatie. Er is tevens gebrek aan rust, stilte en biodiversiteit.
Het middengebied tussen Rotterdam en Delft heeft een dergelijke functie, maar staat onder druk van zowel RTHA als Delft (Kennis-as TU Delft).
Op termijn loopt de druk op het gebied op, zodat het ten onder gaat aan rommelfuncties die bij elkaar geen meerwaarde hebben.

Het creëren van een dergelijk Central Park Rotterdam gaat een wonderlijk effect hebben: de open ruimte met een duidelijke structuur en functie integreert Rotterdam met Delft.

  • Het park ondersteund een mix van nieuwbouw -woningen en een strook waar hoogkennisbedrijven zich kunnen vestigen. Dit betekent een waardevermeerdering voor beide delen.
  • Het inrichten van het gebied als een Central Park Rotterdam creëert recreatie en natuurwaarde.
  • De grondwaarde van Rotterdam The Hague Airport wordt benut.
  • Grond aan de randen van het Central Park krijgen hoge economische waarde.

Rotterdam Central Park Plan in Vogelvlucht

Februari 2019

Op 20 februari 2019 presenteerde de BTV het plan Rotterdam Central Park in de Statenvergadering van de provincie Zuid-Holland. Naar aanleiding van deze bijdrage werd er met brede meerderheid een motie aangenomen:
“Alternatief ruimtegebruik gronden RTHA “
Op voorstel van GroenLinks besloot de vergadering om onderzoek te laten doen naar een andere invulling van het terrein van Rotterdam The Hague Airport.

Juni 2019

Op 24 juni 2019 presenteerde de BTV het plan Rotterdam Central Park op de Koplopers Markt van Urgenda (het “40-puntenplan”). 

December 2019

Op 18 december 2019 presenteerde de BTV het plan Rotterdam Central Park bij de Groene Conferentie bij Arminius. “Rotterdam in de Toekomst”.

2020/2021

Inmiddels hebben diverse politieke partijen en organisaties het plan omarmt. Groen Links heeft in zijn verkiezingsprogramma sluiting van RTHA opgenomen, plannen worden op dit moment verder uitgewerkt.

Steeds meer ondersteuning voor Rotterdam Central Park

Uit diverse hoeken met de benodigde kennis en reputatie komt actieve ondersteuning. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld met nieuwe sympathisanten.

Adriaan Geuze
BIJ1
CDA
D66
Groen Links
ChristenUnie-SGP
SP
Mobilisation for the Environment (MOB)
Netherlands Economic Observatory
onderzoeksinstituut DRIFT
PvdD
PvdA
Sara Favargiotti
Urgenda
Rotterdam Central Park in plaats van Rotterdam The Hague Aiport

BLIND SPOT en SPOT ON

Het plan past goed in de beschreven ontwikkeling van het gebied in de rapporten: BLIND SPOT en SPOT ON.

BLIND SPOT (2016): de publicatie Blind Spot agendeert het belang van een hoogwaardig landschap voor het vestigingsklimaat, met inspiratie uit tien metropolitaine regio’s wereldwijd. De aandacht voor zachte vestigingsfactoren werd door verschillende metropoolregio’s en door de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur overgenomen, o.a. in recente omgevingsvisies en de adviezen “De mainports Voorbij” en “Verbindend Landschap”.

Het landschap als vestigingsvoorwaarde

SPOT ON (september 2017); het landschap als vestigingsvoorwaarde. Hoe kan Nederland zijn landschappen beter inzetten voor versterking van het economische vestigingsklimaat?

“Het landschap draagt sterk bij aan leef kwaliteit en is daarmee een absolute voorwaarde van een succesvolle kenniseconomie. Deze draait immers om menselijk kapitaal en vooral talent is erg kieskeurig over waar het zich vestigt.”
   “De nieuwe economie volgt talent.
   Talent volgt kwaliteit van leven.
   Die wordt geleverd door een hoogwaardige leefomgeving.”

Naar artikeloverzicht 'geschiedenis'
Index